Nu är tävlingen stängd för bidrag att sändas in. Stort tack till alla som visat intresse

Skicka in ditt bidrag

Regler och upplysningar

 • Tävlingen är gratis och anmälan till tävlingen är öppen för alla med svenskt organisationsnummer.
 • Anmälan till innovationstävlingen sker via formuläret som finns på denna länk
 • Presentationen samt video-pitch av bidraget ska göras på svenska.
 • Bidraget ska inte strida mot svensk lag. Arrangörer av tävlingen förbehåller sig rätten att ta bort inlämnade bidrag om tveksamheter föreligger härvidlag.
 • Bidraget ska vara den deltagandes egen idé och lösning, och inte skada immaterialrätt. I det fall där delar av en tjänst återanvänts ska källa anges och eventuella rättighetsfrågor vara lösta innan tävlingsstart.
 • Samtliga deltagare måste vara beredda på interaktion med jury, tävlingens företrädare och andra aktörer som på något sätt bidrar till tävlingen. Inspelning av deltagare kan komma att göras vid presentationer och intervjuer.
 • Ingen åldersgräns för att delta, målsman ansvarar dock för personer under 18 år.
 • Finalisterna som utses måste kunna delta vid, av arrangörer rubricerad prisutdelningsdag. Datum rubriceras på tävlingens hemsida.
 • Inlämning av bidraget görs via formuläret på tävlingens hemsida senast rubricerat inlämningsdatum. Det är tillåtet att uppdatera redan inlämnat tävlingsbidrag – detta måste dock ske senast rubricerat inlämningsdatum och sluttid.
 • Presentationsmaterial och/eller länk till lösningen kan komma att presenteras publikt.
 • Misstänkt fusk, leder till diskvalificering.
 • Bidrag som inte uppfyller kraven ovan kommer inte att behandlas i tävlingen.
 • I händelse av konflikt har arrangörerna för tävlingen tolkningsföreträde, när det kommer till tävlingsregler och bedömningskriterier.
 • Arrangörerna för tävlingen förbehåller sig rätten att ändra regler, villkor och bedömningskriterier fram till tävlingens start, samt göra kompletterande förtydliganden under hela tävlingstiden, om så krävs.
 • Medverkan innebär att varje deltagare avsäger sig andra ersättningskrav än eventuell tävlingsvinst.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.
 • Vinnande bidrag meddelas personligen och offentliggörs sedan på organisationernas webplatser och även i arrangerandes övriga kanaler.

Rättigheter för tävlande

De idéer, prototyper, tjänster eller annat material som produceras under tävlingen ägs av upphovsmännen själva. InfraSweden och RE:Source förbehåller sig rätten att beskriva tävlingsbidragen offentligt, i de sociala medier som är knutna till plattformen samt alla de medverkande myndigheternas och organisationernas webbplatser och andra kommunikations- och marknadsföringskanaler.

Jury och underlag för beslut

Juryn kan marknadsföra tävlingen, men eventuella frågor om tävlingen ställs till InfraSweden. Juryn är opartisk och arbetar enligt bedömningskriterierna ovan.

InfraSweden och RE:Source bedömer om tävlingsbidraget uppfyller uppställda krav och utbetalningsvillkor. I övrigt bedöms tävlingsbidraget av en jury som nominerar ett antal finalister utifrån tävlingskriterierna som beskrivs på tävlingens webbplats. Finalistbidragen bedöms i nästa steg av juryn som sedan utser en vinnare. Juryn har fri prövningsrätt och dess beslut kan ej överklagas.

Personuppgifter

Uppgifterna kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i tävlingen och kommer eventuellt att utnyttjas i marknadsföringssyften för denna utmaning. Uppgifterna kommer bara att vara registrerade under den tid som behövs för att uppfylla dessa syften.

Vi kommer under ansökningstiden att publicera eventuella förtydliganden, frågor och svar av allmän karaktär och annan relevant information på tävlingens webbsidor. Tävlande uppmanas därför att regelbundet kontrollera webbplatsen för eventuell ny information.

Sekretess

Tävlingsbidrag som skickas in till InfraSweden via denna länk plattformen är allmänna handlingar. Det innebär att InfraSweden kan lämna ut dem till den som begär det, i den mån uppgifterna inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Detta gäller även tävlingsbidrag som avslås eller återkallas. Även InfraSweden beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. Det är InfraSweden som avgör sekretessfrågan.

Bedömningskriterier

Tävlingsförslaget ska vara en lösning som inte finns på den svenska marknaden idag. Det kan både vara en helt ny lösning eller en vidareutveckling av befintlig lösning. Tävlingens bidrag bedöms utifrån fyra kriterier; ekonomisk potential, innovationsgrad, hållbar användning av resurser och genomförbarhet. Alla områden värderas likvärdigt när juryn sammanställer poängsättningen. Juryn består av representanter från Byggföretagen, Ragn-Sells, Peab och Trafikverket.

Ekonomisk potential

Hållbar användning av resurser

Innovationsgrad

Genomförbarhet

Ekonomisk potential

Beskriv den ekonomiska potentialen för lösningen relaterat till:

 1. Den egna verksamheten
 2. Trafikverket eller andra relevanta kund/infrastrukturägare inom svensk transportinfrastruktur

Ekonomisk potential kan beskrivas utifrån exempelvis bidrag till nya affärer, ökad lönsamhet, kostnadsbesparingar eller långsiktig konkurrenskraft.

Innovationsgrad

 • Beskriv på vilket sätt och vilken grad idén skiljer sig från befintliga lösningar.
 • Med befintliga lösningar avses exempelvis tekniker, arbetssätt, metoder, designer, byggprocesser etc.

Hållbar användning av resurser

 • Beskriv hur och i vilken omfattning idén förväntas bidra till en mer hållbar användning av resurser inom svensk transportinfrastruktur. Ta hjälp av definitionen av en cirkulär och resurseffektiv ekonomi enligt vår definition.

Genomförbarhet

 

 • Beskriv hur lösningen ska utvecklas, bli implementerad och förvaltas. Med implementering menar vi komma till användning och generera nytta hos behovsägaren inom max 3 år.